در باره ما
مؤسسه فرهنگي انتشاراتي كتاب مير در تيرماه سال 1375 به پشتوانه دانش’ نبوغ و سعي و تلاش وافر جمعي از ساعي‌ترين پزشكان’ دانشجويان’ استادان’ متخصصان’ پزشكان و دانشجويان تراز اول علوم پزشكي و علوم پايه كشور با هدف نشر فرايند نويني از آموزش پا به عرصه نشر دانشگاهي كشور نهاد. عمده كتب منتشره اين مؤسسه كتب تاليفي‌اي مي باشند كه در قالب يك مجموعه تحت عنواني خاص گروهي خاص از دانشجويان ار در يكي از مقاطع دانشگاهي مخاطب قرار مي دهد و خواننده با مطالعه اولين عنوان از اين مجموعه‌ها خيلي زود درمي‌يابد كه اين كتب بسيار هدفمند جهت كسب آمادگي علمي خواننده در كوتاهترين زمان ممكن طراحي’ تاليف و تدوين شده است.
ويژگي بارز ديگر كتب اين مؤسسه روزآمد شدن مستمر آنهاست’ چرا كه مديريت مؤسسه بر اين باور است كه كتب منتشره كتاب مير مي‌بايست چكيده آخرين دستاوردهاي علمي در هر يك از زمينه‌هاي مورد بحث براساس آخرين مراجع معتبر در آن رشته باشد. براين باور بسياري از كتب اين مؤسسه عليرغم استقبال دانشجويان از ويرايش موجود’ مجددا مورد تجديد نظر كلي و جزيي قرار مي‌گيرد تا اطمينان دانشجويان به كتب اين مؤسسه همچنان به قوت خويش باقي باشد.
خوشبختانه در قريب 14 سال گذشته اين مجموعه‌ها در ميان دانشجويان علوم پايه پزشكي’ دندانپزشكي’ داروسازي’ دانشجويان باليني پزشكي و دندانپزشكي’ علوم آزمايشگاهي‏ پرستاري‏’ مامايي’ تغذيه’ و صنايع غذايي و ميكروبيولوژي جايگاه مستحكم خويش را يافته است’ به طوري كه بسياري از عناوين اين مؤسسه به نوبت چاپ‌هاي دورقمي دست يافته است.
 

طراحي سايت - فروشگاه اينترنتي - ميزباني وب و ثبت دامنه
طراحي سايت - فروشگاه اينترنتي - ميزباني وب و ثبت دامنه