نمایش همه 19 نتیجه

0 out of 5

3M -حل و بحث 1000 آزمون انگل‌شناسی

4,800 تومان
عنوان: 3M -حل و بحث 1000 آزمون انگل‌شناسی پدیدآورنده: دكتر منصور ميرزايي و همكاران موضوع : انگل‌شناسي نوبت چاپ: اول 1388 نوبت ویرایش : دوم تعداد صفحه: 196 شابک: 8-224-498-964-978 سایر: گرايشهاي كارشناسي ارشد علوم آزمايشگاهي
0 out of 5

3M -حل و بحث 1150 آزمون ايمنی شناسی

5,800 تومان
عنوان: 3M -حل و بحث 1150 آزمون ايمنی شناسی پدیدآورنده: دكتر منصور ميرزايی و همكاران موضوع : ايمنی شناسی نوبت چاپ: اول 1388 نوبت ویرایش : دوم قطع : وزيری تعداد صفحه: 212 شابک: 6-228-498-964-978 سایر: گرايشهای كارشناسی ارشد علوم آزمايشگاهی
0 out of 5

3M -حل و بحث 350 آزمون شيمی آلی

3,200 تومان
عنوان: 3M -حل و بحث 350 آزمون شيمی آلی پدیدآورنده: دكتر منصور ميرزايي و همكاران موضوع : شيمي نوبت چاپ: اول 1388 نوبت ویرایش : دوم قطع : وزيري تعداد صفحه: 104 شابک: 9-227-498-964-978 سایر: گرايشهاي كارشناسي ارشد علوم آزمايشگاهي
0 out of 5

3M -حل و بحث 500 آزمون زيست(ژنتيك) سلولی و مولكولی

4,800 تومان
عنوان: 3M -حل و بحث 500 آزمون زيست(ژنتيك) سلولی و مولكولی پدیدآورنده: دكتر منصور ميرزايی و همكاران موضوع : زيست سلولی و مولكولی نوبت چاپ: اول 1388 نوبت ویرایش : دوم قطع : وزيری تعداد صفحه: 146 شابک: 8-208-498-964-978 سایر: گرايشهای كارشناسی ارشد علوم آزمايشگاهی
0 out of 5

3M -حل و بحث 512 آزمون زبان عمومی

3,800 تومان
عنوان: 3M -حل و بحث 512 آزمون زبان عمومی پدیدآورنده: دكتر منصور ميرزايی و همكاران موضوع : زبان انگلیسی نوبت چاپ: اول 1388 نوبت ویرایش : دوم قطع : وزيری تعداد صفحه: 116 شابک: 8-211-498-964-978 سایر: گرايشهای كارشناسی ارشد علوم آزمايشگاهی
0 out of 5

3M -حل و بحث 550 آزمون زيست‌شناسی عمومی

3,200 تومان
عنوان: 3M -حل و بحث 550 آزمون زيست‌شناسی عمومی پدیدآورنده: دكتر منصور ميرزايی و همكاران موضوع : زيست‌شناسی عمومی نوبت چاپ: اول 1388 نوبت ویرایش : دوم قطع : وزيري تعداد صفحه: 108 شابک: 5-209-498-964-978 سایر: گرايشهای كارشناسی ارشد علوم آزمايشگاهی
0 out of 5

3M -حل و بحث 580 آزمون خون‌شناسی

3,800 تومان
عنوان: 3M -حل و بحث 580 آزمون خون‌شناسی پدیدآورنده: دكتر منصور ميرزايي و همكاران موضوع : خون‌شناسی نوبت چاپ: اول 1388 نوبت ویرایش : دوم قطع : وزيري تعداد صفحه: 132 شابک: 1-210-498-964-978 سایر: گرايشهای كارشناسی ارشد علوم آزمايشگاهی
0 out of 5

3M -حل و بحث 750 آزمون آزمون كارشناسی ارشد علوم آزمايشگاهی- (88-86)

5,800 تومان
عنوان: 3M -حل و بحث 750 آزمون آزمون كارشناسی ارشد علوم آزمايشگاهی- (88-86) پدیدآورنده: دكتر منصور ميرزايی و همكاران موضوع : علوم آزمايشگاهی نوبت چاپ: اول 1388 نوبت ویرایش : - قطع : وزيری تعداد صفحه: 288 شابک: 1-195-498-964-978 سایر: گرايشهای كارشناسی ارشد علوم آزمايشگاهی
0 out of 5

3M -حل و بحث 750 آزمون قارچ‌شناسی

3,800 تومان
عنوان: 3M -حل و بحث 750 آزمون قارچ‌شناسی پدیدآورنده: دكتر منصور ميرزايي و همكاران موضوع : قارچ‌شناسی نوبت چاپ: اول 1388 نوبت ویرایش : دوم قطع : وزيري تعداد صفحه: 152 شابک: 5-225-498-964-978 سایر: گرايشهاي كارشناسي ارشد علوم آزمايشگاهي
0 out of 5

3M -حل و بحث 900 آزمون ژنتيك انسانی

5,800 تومان
عنوان: 3M -حل و بحث 900 آزمون ژنتيك انسانی پدیدآورنده: دكتر منصور ميرزايی و همكاران موضوع : ژنتيك انسانی نوبت چاپ: اول 1388 نوبت ویرایش : دوم قطع : وزيری تعداد صفحه: 212 شابک: 9-230-498-964-978 سایر: گرايشهای كارشناسی ارشد علوم آزمايشگاهی
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

اصول هماتولوژي پايه -دکتر مهبد

32,500 تومان 29,250 تومان
عنوان: اصول هماتولوژي پايه پدیدآورنده: دكتر اميرسيدعلي مهبد و همكاران موضوع : هماتولوژي نوبت چاپ: اول 1394 نوبت ویرایش : سوم قطع : وزيري تعداد صفحه: 238 شابک: 8-422-498-964-978 سایر: براي دانشجويان علوم پزشكي و پيراپزشكي
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

تكنيك‌های عملی در آزمايشگاه تشخيصی PAS-بيوشيمی جلد 1

29,800 تومان 26,820 تومان
عنوان: تكنيك‌های عملی در آزمايشگاه تشخيصی PAS- بيوشيمی جلد 1 پدیدآورنده: دكتر اميرسيدعلی مهبد و همكاران موضوع : علوم آزمايشگاهی نوبت چاپ: ششم 1396 نوبت ویرایش : - قطع : پالتويي تعداد صفحه: 372 شابک: 2-002-498-964-978 سایر: تکنیکهای عملی آزمایشگاه
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

تكنيك‌های عملی در آزمايشگاه تشخيصی PAS- باكتری و ويروس‌شناسی جلد 4

32,800 تومان 29,520 تومان
عنوان: تكنيك‌های عملی در آزمايشگاه تشخيصی PAS- باكتری و ويروس‌شناسی جلد 4 پدیدآورنده: دكتر اميرسيدعلی مهبد و همكاران موضوع : علوم آزمايشگاهی نوبت چاپ: پنجم 1396 نوبت ویرایش : - قطع : پالتويی تعداد صفحه: 500 شابک: 0-120-498-964-978 سایر: تكنيك‌های عملی آزمايشگاه
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

تكنيك‌های عملی در آزمايشگاه تشخيصی PAS- سرولوژی جلد 2

42,500 تومان 38,250 تومان
عنوان: تكنيك‌های عملی در آزمايشگاه تشخيصی PAS- سرولوژی جلد 2 پدیدآورنده: دكتر اميرسيدعلی مهبد و همكاران موضوع : علوم آزمايشگاهی نوبت چاپ: ششم 1399 نوبت ویرایش : - قطع : پالتويی تعداد صفحه: 514 شابک: 4-011-498-964-978 سایر: تكنيك‌های عملی آزمايشگاه
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

تكنيك‌های عملی در آزمايشگاه تشخيصی PAS- كنترل كيفی مواد و تجهيزات آزمايشگاهی جلد 6

32,800 تومان 29,520 تومان
عنوان: تكنيك‌های عملی در آزمايشگاه تشخيصی PAS- كنترل كيفی مواد و تجهيزات آزمايشگاهی جلد 6 پدیدآورنده : دكتر اميرسيدعلی مهبد و همكاران موضوع : علوم آزمايشگاهی نوبت چاپ : ششم 1397 نوبت ویرایش : - قطع : پالتويی تعداد صفحه: 328 شابک : 7-122-498-964-978 سایر: تكنيك‌های عملی آزمايشگاه
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

تكنيك‌های عملی درآزمايشگاه تشخيصی PAS-هماتولوژی جلد 3

34,000 تومان 30,600 تومان
عنوان: تكنيك‌های عملی درآزمايشگاه تشخيصی PAS-هماتولوژی جلد 3 پدیدآورنده: دكتر اميرسيدعلی مهبد وهمكاران موضوع : علوم آزمايشگاهی نوبت چاپ: ششم 1399 نوبت ویرایش : - قطع : پالتويی تعداد صفحه: 260 شابک: 8-68-8106-964-978 سایر: تكنيك‌های عملی آزمايشگاه
0 out of 5

میکروبیولوژی عملی

18,800 تومان
عنوان: میکروبیولوژی عملی پدیدآورنده: دکتر رمضان رجب نیا موضوع : میکروبیولوژی نوبت چاپ: اول 1391 نوبت ویرایش : - قطع : وزیری تعداد صفحه: 116 شابک: 4-347-498-964-978 سایر: -
0 out of 5

هماتولوژی عملی – 6 استاد

29,800 تومان
عنوان: هماتولوژی عملی - 6 استاد پدیدآورنده: دکترشعبان علیزاده موضوع : هماتولوژی نوبت چاپ: اول 1393 نوبت ویرایش : - قطع : وزیری تعداد صفحه: 356 شابک: 1-348-498-964-978 سایر: -
پیشنهاد شگفت انگیز
0 out of 5

هماتولوژی عملی (دیسی و لوئیس)

88,000 تومان 79,200 تومان
عنوان: هماتولوژی عملی (دیسی و لوئیس) پدیدآورنده: علی اصغرزاده موضوع : خون شناسی پزشکی نوبت چاپ: اول 1394 نوبت ویرایش : - قطع :وزیری تعداد صفحه:856 شابک: 9-409-498-964-978 سایر: زیرنظردکترپورفتح الله
در حال بارگذاری ...
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا رمز عبور خود را وارد کنید. پس از آن یک لینک بازیابی رمز عبور در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.
We do not share your personal details with anyone.